Om oss

Teamet

Martin Larsson

CEO

Martin är medgrundare och VD på Habbie. Han värdesätter långsiktiga affärer och att hjälpa människor och organisationer att utvecklas.

martin@habbie.se070-698 55 51

Tobias Norén Hallin

CTO

Tobias är medgrundare och Chief Technology Officer på Habbie. Tobias har en kärlek till innovation och tjänstedesign och att se sina kunskaper göra skillnad på riktigt.

tobias@habbie.se076-830 08 02

Jan-Eric Persson

COO

Janne är medgrundare till Habbie och Chief Operating Officer. Janne är en driven och strukturerad person som entusiasmerar sin omgivning.

janne@habbie.se070-272 40 71

Ulrica Johansson

Fysioterapeut

Ulrica är leg. fysioterapeut och medicinskt sakkunnig på Habbie. Ulrica lever som hon lär och tränar löpning nästan varje dag.

ulrica@habbie.se072-550 90 65

Bakgrund

Inom modern sjuk- och hälsovård är fysisk rehabilitering och habilitering  en förutsättning för både hälsa och självständighet. Dock är möjligheterna att utöva och få stöd i denna process ofta begränsade av samhällets resurser samt brukares mobilitet och motivation.

På förekommen anledning besökte Vård- och omsorgsförvaltningen (VOF) i Karlstads kommun under hösten 2018 Tokyo för att studera välfärdsteknik inom japansk vård och omsorg. Grundarna av Habbie drev vid denna tid en innovationsbyrå som utvecklade digitala tjänster.

Med detta som utgångspunkt och inspiration diskuterade kommunen och innovationsbyrån behov inom svensk habilitering och rehabilitering. Hur kan vi skapa en modern lösning som främjar både individens egenmakt och hälsa, och dessutom utjämnar skillnader i tillgänglighet och möjligheter?

Diskussionerna mynnade ut i en ansökan till Sveriges innovationsmyndighet Vinnova om ett samverkansprojekt där kommunen skulle agera behovsställare och innovationsbyrån projektägare och utvecklingspart. Syftet var att designa och utveckla en digital tjänst för rehabilitering, habilitering och förebyggande träning som skulle förbättra upplevelsen och resultatet för användaren samt lösa utmaningar för vårdgivaren och samhället. Ansökan beviljades och mellan 2019 och 2021 genomfördes innovationsprojektet där Habbie kom till världen.

Projektet bedrevs genom tjänstedesign där användaren stod i centrum, många perspektiv blandades och utvecklingen bedrevs i en agil process. Den första fasen bestod i att kartlägga behov, aktörer och processer samt ta del av relevant forskning och kunskap inom bland annat beteendepsykologi. Förutom Karlstads kommun deltog bland andra Centrum för tjänsteforskning, Experio Lab inom Region Värmland och Funka. Därefter skapades prototyper där olika teser och idéer testades av verkliga patienter och användare inom kommunen. Genom feedback från användare och personal utvecklades Habbie iterativt för att kunna skapa så stor nytta som möjligt.

Under slutet av projektet genomfördes kliniska tester som visade på mycket goda resultat och en ökad följsamhet till träningsprogrammen.

Under 2021 stod version 1.0 klar för lansering. Karlstads kommun valde att upphandla tjänsten och införa den inom rehabiliteringsverksamheten samt för förebyggande träning på bland annat äldreboenden.

I februari 2022 knoppades Habbie av innovationsbyrån och blev ett eget bolag - Habbie HealthTech AB. Grundarna såg det stora behovet och potentialen i tjänsten och valde att satsa på fortsatt utveckling av verksamheten.

Agenda 2030

För oss på Habbie är hållbarhet ett centralt och viktigt begrepp. Agenda 2030 är Förenta Nationernas handlingsplan med globala mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet.

Habbie bidrar i första hand till Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Särskilt vill vi betona delmålen om tillgängliggörande av sjuk- och hälsovård för alla, samt hälsa och livskvalitet för den ökande äldre befolkningen, där vi ser att Habbie har ett särskilt värde.